జాతకం అంటే ఏమిటి? చెప్పించుకుంటే కలిసి వ

పిల్లాడు పుట్టాడంటే..వాడి జాతకం చూపించండి..పెద్దయ్యాక ఏమౌతాడో అంటారు.. చదువు అబ్బటం లేదంటే..అసలు వాడి జాతంలో ఏం రాసుందో చూపించండి అంటారు..ఇక పెళ్లి కుదరాలంటే జాతకాలు చూపించుకో

ఇంకా చదవండి